Gwarancja świeżości

Możliwość wyboru etykiet

Darmowa dostawa od 150 zł

Prosto z palarni

Zamów i zapłać za 21 dni

0

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny.

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO. Administratorem danych sklepu internetowego www.losgustos.pl zwanego dalej „Sklep” jest IRPOL FITUCH IRENEUSZ z siedzibą w 09-401 Płock, ul. Popłacińska 46F. Zwanym dalej „Administratorem”.

Aby skontaktować się z nami, należy wysłać wiadomość pod e-mail: losgustos@losgustos.pl lub zadzwonić pod numer
tel. 668112226.

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, firma hostingowa, zewnętrzna obsługa księgowa, firmy zajmujące się działaniami marketingowymi, firmy obsługujące systemy płatności takie jak ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska sp z o.o.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 10-stu lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 7-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

&1

Kogo dotyczy informacja o ochronie danych osobowych?

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych („Informacja”) jest kierowana do klientów i partnerów biznesowych (podmiotów danych w ramach tej informacji zwanych jednolicie „Klientami”). Ta informacja dotyczy  adresatów będących klientami firmy: IRPOL FITUCH IRENEUSZ, 09-401 Płock, ul. Popłacińska 46F, NIP 7741835210

&2

Jaki jest cel informacji?

Przedmiotowa informacja powinna zapewnić klientom orientację:
– które z udostępnionych przez klienta danych osobowych („Dane”) są przetwarzane przez Administratora
– w jakim celu i na jakiej podstawie dane są przetwarzane,
– co się dzieje z danymi i jak długo są przetwarzane;
– jakie prawa przysługują klientowi w obszarze ochrony danych wobec Administratora,
– kto w ramach działalności firmy Administratora   jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i do kogo klient może się zwrócić.
&3

Jakie dane są przetwarzane przez Administratora?

Przetwarza dane, które klient przekazuje im oraz udostępnia w ramach relacji biznesowych oraz celu obsługi składanych przez klienta zamówień. Dotyczy to szczególnie danych osób kontaktowych, np. ich nazwiska, adresy e-mail, prywatne lub służbowe numery telefonów.

W jakim celu Administrator   przetwarza te dane?
Dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy z klientem. Konkretny cel stosowania wynika z określonej umowy zawartej z klientem.

Administrator potrzebuje dane szczególnie do:
– ogólnego opracowania relacji z klientem;
– realizacji usług wymaganych umową;
– dostarczenia produktów i informacji wymaganych umową;
– wystawienia faktury;
– obsługi zgłoszeń wad lub reklamacji klienta;
– informacji o zmianach i tworzeniu produktów i usług;
– wysyłki newsletterów;
– zapisów telefonicznych.
– przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a) świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b) obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c) w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

d) – przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
e) Administrator  w żadnym razie nie przetwarza danych poza relacjami umownymi z klientem.

Co uzasadnia przetwarzanie danych przez Administratora?
Dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionych własnych interesów, a mianowicie konkretnego świadczenia usług umownych, spełniania własnych zobowiązań ustawowych oraz zgód wyrażanych przez Klientów.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy   ze Sklepem internetowym.

&4

 W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.
b) firmy kurierskie

&5

Czy dane są przekazywane do innych podmiotów?

Realizując postanowienia umów, ofert oraz relacji z klientami, Administrator przekazuje wybrane dane do podmiotów przetwarzających, które stanowią firmy kurierskie, hostingowe, marketingowe, firmy realizujące operacje płatnicze takie jak ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska sp zo.o., firmy zapewniające ochronę fizyczną i monitoring, firmy zbierające opinie klientów na temat współpracy z Admnistratorem. Każdy z podmiotów tz. Procesor posiada swoją politykę bezpieczeństwa oraz stosowne umowy z Administratorem. Dodatkowe informacje patrz pkt.24.

&6. 

Czy dane są wysyłane przez Administratora także do państw spoza UE, EOG lub Szwajcarii?

Administrator nie wysyła danych do państw spoza UE, EOG lub Szwajcarii. Działania takie mogą podejmować Procesory w ramach świadczenia usług i realizacji działań w ramach powierzenia danych.

&7

Jak długo dane są przetwarzane lub przechowywane przez Administratora?

Dane są przechowywane zwykle przez 10 lat po zakończeniu stosunku umownego z klientem. Regulacja ta nie obejmuje danych, które zgodnie z lokalnym ustawodawstwem należy bezwzględnie usunąć wcześniej.
&8 

Jak Administrator prowadzi politykę profilowania?

Za pośrednictwem możliwości remarketingowych jakie oferuje Google Adwords oraz Facebook Ads.

&9 

Jakie prawa mają Klienci wobec Administratora, których dane są przetwarzają w ramach wykonywania postanowień umów/relacji biznesowych?

Podmiotowi danych przysługują następujące prawa odnośnie danych dotyczących tego podmiotu:
– uzyskanie informacji na ten temat, czy i które dane są przechowywane przez Administratora (kategorie danych, odbiorcy lub kategorie odbiorców, czas przechowywania danych lub kryteria określenia czasu przechowywania);
– otrzymanie kopii danych;
– w przypadku wadliwości żądanie korekty danych;
– żądanie usunięcia danych;
– żądanie ograniczenia podczas przetwarzania danych;
– otrzymanie danych w ustrukturyzowanym, popularnym i odczytywalnym komputerowo formacie;
  – wnoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, szczególnie do celów reklamy bezpośredniej.
Wszystkie powyżej opisane działania Klient może wykonać poprzez pisemny kontakt z Administratorem.
Można odmówić lub ograniczyć wyżej wymienione prawa, jeżeli większą wagę mają interesy, prawa i wolności osób trzecich lub przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych Administratora.

&10

Kto jest odpowiedzialny po stronie Administratora za przetwarzanie danych osobowych?
W strukturach firmy IRPOL FITUCH IRENEUSZ, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest Ireneusz Fituch. Dane kontaktowe: 668112226, email: ireneusz.fituch@losgustos.pl

&11

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez Sklep ww. usług                  

&12

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy   ze Sklepem internetowym. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności   przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i  rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

&13

Dane osobowe, które są podawane i na których przetwarzanie wyrażona zostanie zgoda, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.

&14

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych uzupełnione przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

&15

Każdy potencjalny Klient ma możliwość obejrzenia asortymentu proponowanego przez Sklep bez rejestracji w systemie – na tym etapie nie są pobierane żadne dane osobowe. Jeśli Klient zdecyduje się na zakup w Sklepie, może wybrać opcję założenia konta użytkownika, na którym będzie mógł w przyszłości obserwować swoje zamówienia, przejrzeć historię swoich wcześniejszych zakupów oraz uzyskać dodatkowe rabaty cenowe. W tym celu Klient zostanie poproszony o podanie niezbędnych w tym procesie danych tj. loginu oraz adresu e-mail, który będzie wykorzystywany przy opcji logowania.

&16

Klient może dokonać zamówienia bez konieczności zakładania konta.

&17

Podczas składania zamówienie w Sklepie, Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacji dotyczących formy płatności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu.

&18

Klient może również poprosić o wystawienie faktury VAT (standardowo sprzedaż jest dokumentowana za pomocą paragonu), zaznaczając odpowiednią opcję na formularzu zamówienia. W przypadku fakturowania transakcji należy podać: numeru NIP, nazwę firmy oraz adres siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych – adres zamieszkania.

&19

Klient może również poprosić o wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną, a faktury będą przez Niego przyjmowane pod adresem e-mail wskazanym podczas logowanie się w Sklepie, bądź innym przez Niego wskazanym.

&20

Jest możliwe, że podczas odwiedzania Sklepu zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics – powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP)są   przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając ze sklepu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

&21

Jeśli Klient zwraca się do Administratora z zapytaniem odnośnie realizacji zamówienia, uszczegółowienia danych, zapytania o produkt, zarówno e-mailowo jak i telefonicznie, to przekazuje Sklepowi swoje dane, czyli: nr telefonu, imię i nazwisko, adres e- mail. Są to dane, które wcześniej zostały podane i na których przetwarzanie została wyrażona zgoda. Wszystkie te dane wykorzystywane są wyłącznie do potwierdzenia tożsamości i kontaktu, w celu udzielenia wyczerpujących informacji związanych z realizacją zamówienia.

&22

W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera ze Sklepu /opcję można zaznaczyć na formularzu zamówień bądź przy zakładaniu konta/, adres e-mail zostanie umieszczony w bazie Sklepu. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez Sklep, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą “o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

&23

Dostęp do danych osobowych w naszej firmie mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień. Jeśli Klient wybierze inny niż osobisty odbiór przesyłki, niezbędna jest działalność firmy kurierskiej lub poczty, który dostarczy zamówiony towar. Sklep przekazuje wtedy niezbędne informacje, konieczne do sprawnego dostarczenia towaru: imię i nazwisko, nr telefonu, i adres dostawy – aby przewoźnik mógł zweryfikować rzeczywistego odbiorcę zamówienia i dostarczyć produkty pod odpowiedni adres.

&24

Podczas płatności kartą kredytową Sklep potwierdza dane, tj. imię i nazwisko, adres aby wstępnie zweryfikować transakcję. Numer karty kredytowej nie jest znany Sklepowi. Poprzez bezpieczne i zaszyfrowane połączenie numer karty kredytowej zna tylko akceptant kart płatniczych.

&25

W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, Sklep może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości. Sklep może je także udostępnić w wypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poza tymi przypadkami informacje dotyczące tożsamości Klientów nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

&26

Pracownicy Sklepu kontaktują się z Klientami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tą drogą będą przekazywane Klientom wszystkie ważne informacje.

&27

Jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji marketingowych i podał swój adres e-mail, to te informacje będą dostarczane tym sposobem (w związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204). W każdej chwili Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie tych informacji.

&28

W każdej chwili klient ma możliwość zmiany hasła, aktualizacji, bądź weryfikacji swoich danych po zalogowaniu się do systemu Sklepu na swoim koncie użytkownika. Po kliknięciu w opcje “zmień swoje dane”” – istnieje możliwość ich zmiany. Nie można samodzielnie zmienić danych użytych do aktualnie realizowanej transakcji zakupu, ponieważ są one częścią rachunku lub faktury.

&29

Niektóre obszary Sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz sklep i przechowywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia: utrzymania sesji klienta (po zalogowaniu), zapamiętywania dokonanych zakupów, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu.

&30

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login. W każdym momencie Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

&31

Prócz plików cookies Sklep może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na Sklep.

&32

Sposób komunikacji komputera Klienta z serwerem Sklepu jest całkowicie bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu. Przepływ informacji na stronach zawierających/pobierających dane osobowe odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer).

&33

Dane osobowe Klientów Sklepu są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

&34

Sklep nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane na stronach Sklepu

&35

Sklep zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Spowodowane jest to tym, że zmianie ulegają technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Sklep może, a czasem będzie musiał wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu. Zmiany wprowadzone do Polityki Prywatności wchodzą w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o tym fakcie Klientów za pośrednictwem poczty e-mail.

&36

Klient ma prawo do nie zaakceptowania Polityki Prywatności, co oznacza rezygnację z korzystania z usług Sklepu. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

&37

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych – organem nadzorczym w rozumieniu RODO.

© 2023 LosGustos. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl sklepy internetowe Szczecin

Powiadom o dostępności Poinformujemy Cię, gdy artykuł pojawi się na magazynie. Podaj nam swój adres e-mail oraz ilość produktów.